các điều khoản và điều kiện

Điều khoản và Điều kiện của VidmateApp.in

Chào mừng bạn đến với VidmateApp.in. Các điều khoản và điều kiện này chi phối việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản và điều kiện này, bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi.

  1. Sử dụng Nội dung Tất cả nội dung trên VidmateApp.in chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, sao chép, xuất bản, cấp phép, tạo tác phẩm phái sinh, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ trang web của chúng tôi.
  2. Hành vi của người dùng Bạn đồng ý không sử dụng VidmateApp.in cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật, bị cấm hoặc có thể làm hỏng, vô hiệu hóa hoặc làm suy yếu hoạt động của trang web hoặc người dùng của trang web. Bạn cũng đồng ý không can thiệp vào việc người khác sử dụng và thưởng thức trang web của chúng tôi.
  3. Bản quyền và Thương hiệu Tất cả nội dung và tài liệu trên VidmateApp.in, bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh, biểu trưng và văn bản, đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu. Bạn không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, logo hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
  4. Các liên kết đến trang web của bên thứ ba VidmateApp.in có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web của bên thứ ba nào như vậy.
  5. Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo đảm VidmateApp.in được cung cấp "nguyên trạng" và chúng tôi không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về trang web, hoạt động của trang web hoặc thông tin, nội dung, tài liệu hoặc sản phẩm có trên trang web.
  6. Giới hạn trách nhiệm pháp lý Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc mẫu mực nào, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại do mất lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại khác. tổn thất vô hình do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web.
  7. Bồi thường Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho VidmateApp.in, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép và nhà cung cấp của VidmateApp.in không bị tổn hại trước mọi tổn thất, phí tổn, thiệt hại và phí tổn, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tài khoản của bạn bởi bạn hoặc bất kỳ người nào khác truy cập trang web bằng tài khoản của bạn.
  8. Luật điều chỉnh và thẩm quyền Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Ấn Độ. Mọi tranh chấp phát sinh theo các điều khoản và điều kiện này sẽ được giải quyết độc quyền bởi các tòa án ở New Delhi, Ấn Độ.
  9. Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện mới.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@vidmateapp.xyz.